หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน ชยนนท์ คณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครองให้การต้อนรับคณาจารย์ จาก Surabaya University เพื่อร่วมหารือในการจัดงาน THE METAVERSE AND BEYOND :OPPORTUNITY OR DISASTER? NEW REALITIES IN WORKPLACES
วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน ชยนนท์ คณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครองให้การต้อนรับคณาจารย์ จาก Surabaya University เพื่อร่วมหารือในการจัดงาน THE METAVERSE AND BEYOND :OPPORTUNITY OR DISASTER? NEW REALITIES IN WORKPLACES

admin cpg
2022-11-01 10:10:36

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน ชยนนท์ คณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร. ไวพจน์ กุลาชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับคณาจารย์ จาก Surabaya University เพื่อร่วมหารือในการจัดงาน THE METAVERSE AND BEYOND :OPPORTUNITY OR DISASTER? NEW REALITIES IN WORKPLACES โดยงานจะจัดขึ้น ณ วันที่ 9 มีนาคม 2566 ทั้งนี้วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73