หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ จัดการปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักรัฐประศาสนศาสตร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิจักษณ์ ภู่ตระกูล หัวหน้าแขนงวิชานโยบายฯ ผศ.ดร.มาธินี คงสถิตย์ และ อ.ดร.มนทกานติ์ รอดคล้าย
แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ จัดการปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักรัฐประศาสนศาสตร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิจักษณ์ ภู่ตระกูล หัวหน้าแขนงวิชานโยบายฯ ผศ.ดร.มาธินี คงสถิตย์ และ อ.ดร.มนทกานติ์ รอดคล้าย

admin cpg
2022-11-02 16:11:41

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ จัดการปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักรัฐประศาสนศาสตร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิจักษณ์ ภู่ตระกูล หัวหน้าแขนงวิชานโยบายฯ ผศ.ดร.มาธินี คงสถิตย์ และ อ.ดร.มนทกานติ์ รอดคล้าย อาจารย์ประจำหลักสูตรและแขนงวิชา ร่วมวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะต่องานดังกล่าว

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73