หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สวนสุนันทา สืบทอดประเพณีทำบุญตักบาตร วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บุคลากรและนักศึกษส ร่วมกิจกรรม กับกองพัฒนานักศึกษา จัดพิธิทำบุญตักบาตรประจำเดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2565
สวนสุนันทา สืบทอดประเพณีทำบุญตักบาตร วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บุคลากรและนักศึกษส ร่วมกิจกรรม กับกองพัฒนานักศึกษา จัดพิธิทำบุญตักบาตรประจำเดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2565

admin cpg
2022-11-06 13:29:10

สวนสุนันทา สืบทอดประเพณีทำบุญตักบาตร 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บุคลากรและนักศึกษส ร่วมกิจกรรม กับกองพัฒนานักศึกษา จัดพิธิทำบุญตักบาตรประจำเดือนพฤศจิกายน  พุทธศักราช 2565 ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์  อธิการบดี เป็นประธานนำผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพร้อมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อร่วมกันสืบทอดประเพณีที่พุทธศาสนิกชนทุกคน ได้ควรถือปฏิบัติด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ ผ่องใส เพราะการทำบุญนั้น เป็นการให้กำลังแก่พระภิกษุ สามเณร ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน ประพฤติ ปฏิบัติธรรมตามพระธรรมวินัย และได้เผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไป ทั้งนี้ ได้รับเมตตาพระภิกษุสงฆ์ที่มารับบิณฑบาต จากวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร จำนวน 9 รูป

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73