หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.ไวพจน์ กุลาชัย และดร.ทิฆัมพร พันลึกเดช เข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Groups)งานวิจัยเรื่อง รูปแบบภาวะผู้นำของสตรีกับการพัฒนาเด็ก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.ไวพจน์ กุลาชัย และดร.ทิฆัมพร พันลึกเดช เข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Groups)งานวิจัยเรื่อง รูปแบบภาวะผู้นำของสตรีกับการพัฒนาเด็ก

admin cpg
2022-11-10 16:47:22

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.ไวพจน์ กุลาชัย และดร.ทิฆัมพร พันลึกเดช เข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Groups) งานวิจัยเรื่อง รูปแบบภาวะผู้นำของสตรีกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย กรณีศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง  ของนักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การเมืองการปกครอง วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ณ ห้องประชุมพิมผกา วัฒนาวิลเลจรีสอร์ท  แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73