หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตร นิติศาสตร์บัณฑิต (ภาคพิเศษ)
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตร นิติศาสตร์บัณฑิต (ภาคพิเศษ)

admin cpg
2022-02-01 16:22:31

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตร นิติศาสตร์บัณฑิต (ภาคพิเศษ)

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีมาแล้ว จบสาขาไหนก็เรียนได้ และเรียนแค่ 2 ปีครึ่ง ก็สำเร็จการศึกษา

สำหรับผู้สนใจต้องการปรับเปลี่ยนสายงาน ปรับตำแหน่งงานและอื่นๆ

#เปิดรับสมัครตั้งแต่1มกราคมถึง20พฤษภาคม2565

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73