หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > วันนี้ใช้สิทธิเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ปีการศึกษา2565 วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน เวลา 08.00-15.30 น.
วันนี้ใช้สิทธิเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ปีการศึกษา2565 วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน เวลา 08.00-15.30 น.

admin cpg
2022-05-01 11:28:07

????ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเป็นนักศึกษา

- สาขารัฐศาสตร์

- สาขาการบริหารงานตำรวจ

- สาขานิติศาสตร์

- สาขารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน,แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น,แขนงนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

- รหัส 61 ถึง 64

❌วิธีการเลือกตั้ง

1.เข้าลิงค์ https://forms.gle/1Q8bZFz6hzG2mYCS9 กรอกอีเมล ssru.ac.th รหัสนักศึกษา-สาขาวิชา

2.เลือกคำนำหน้าชื่อ-กรอกชื่อ-นามสกุล ใช้สิทธิเลือกตั้ง

3.เสร็จสิ้น

????หมายเหตุ ต้องใช้อีเมลมหาวิทยาลัยเท่านั้นมิเช่นนั้นถือเป็นโมฆะ

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73