หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวปริญญาโทและปริญญาเอก > นายสิทธิชัย ผลจันทร์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เข้าร่วมนำเสนอผลงาน เรื่อง ประสิทธิภาพในการเป็นหน่วยรับงบประมาณ กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคกลาง
นายสิทธิชัย ผลจันทร์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เข้าร่วมนำเสนอผลงาน เรื่อง ประสิทธิภาพในการเป็นหน่วยรับงบประมาณ กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคกลาง

admin cpg
2024-06-01 14:14:38

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายสิทธิชัย ผลจันทร์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เข้าร่วมนำเสนอผลงาน เรื่อง ประสิทธิภาพในการเป็นหน่วยรับงบประมาณ กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคกลาง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2567” (ผ่านระบบออนไลน์) จัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook :  https://www.facebook.com/POL.ONLINE.SSRU (หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกล)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/cpg.stda (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73