หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวปริญญาโทและปริญญาเอก > วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 นางสาวกนกวรรณ กองพิทักษ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เข้าร่วมนำเสนอผลงาน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 นางสาวกนกวรรณ กองพิทักษ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เข้าร่วมนำเสนอผลงาน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

admin cpg
2024-06-01 14:21:05

วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 นางสาวกนกวรรณ กองพิทักษ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เข้าร่วมนำเสนอผลงาน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 13 จัดโดยวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook :  https://www.facebook.com/POL.ONLINE.SSRU (หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกล)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/cpg.stda (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73