หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร. สัณฐาน ชนนนท์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เป็นตัวแทนเข้าร่วมการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร. สัณฐาน ชนนนท์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เป็นตัวแทนเข้าร่วมการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม

admin cpg
2021-12-01 13:27:10

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร. สัณฐาน ชนนนท์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เป็นตัวแทนเข้าร่วมการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google meet

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73