หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > อาจารย์ ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคณะ ได้เข้าประสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566
อาจารย์ ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคณะ ได้เข้าประสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

admin cpg
2022-12-12 12:47:32

วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคณะ ได้เข้าประสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ของวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยภาคเช้าได้เข้าร่วมการประชาสัมพันธ์ในงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาและกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ในภาคบ่ายเป็นแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา แนะแนว จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์ โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประชาสัมพันธ์แบบมุ่งเป้าตามนโยบายของผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ คณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://web.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/ARMYSSRU (รัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73