หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัยและบริการวิชาการ > ขยายระยะเวลาการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินรายได้ของวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ประจําปีงบประมาณ 2567
ขยายระยะเวลาการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินรายได้ของวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ประจําปีงบประมาณ 2567

admin cpg
2024-01-02 19:16:49

ขยายระยะเวลาการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินรายได้ของวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ประจําปีงบประมาณ 2567

ตามบันทึกข้อความฉบับที่ วมป./ ๒๑๑๕ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง พัฒนาและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ จึงประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ขอขยายระยะเวลาการยื่นข้อเสนอโครงการวิจััย จากเงินรายได้ของวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ประจําปีงบประมาณ 2567 ถึงวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://web.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://web.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/ARMYSSRU (รัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73