หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > วันนี้เวลา 11.30 น. ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ นาย ภัทรดนัย คำพา ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัย นาย ธนัท รัสมี ประธานนักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ เข้าร่วมสวัสดีและอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
วันนี้เวลา 11.30 น. ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ นาย ภัทรดนัย คำพา ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัย นาย ธนัท รัสมี ประธานนักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ เข้าร่วมสวัสดีและอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด

admin cpg
2022-03-02 16:05:13

วันนี้เวลา 11.30 น. ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ นาย ภัทรดนัย คำพา ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัย นาย ธนัท รัสมี ประธานนักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ เข้าร่วมสวัสดีและอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด แด่ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัย

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73