หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง จัดโครงการส่งเสริมภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรมของนักปกครอง และการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขารัฐศาสตร์ณ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง จัดโครงการส่งเสริมภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรมของนักปกครอง และการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขารัฐศาสตร์ณ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

admin cpg
2024-05-13 16:30:07

                     หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง นำโดย อาจารย์บริบูรณ์ ฉลอง เป็นประธานโครงการจัดโครงการส่งเสริมภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรมของนักปกครอง และการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2567 ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง หล่อหลอม ส่งเสริมภาวะผู้นำคุณธรรม จริยธรรมของนักปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ได้รับเกียรติจาก พระครูใบฎีกาทศพล กมโล เป็นพระวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "คุณธรรม จริยธรรมของนักปกครอง" ณ วัดย่อย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และ ท่านชิษณุพงศ์ สุวรรณ รองปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ภาวะผู้นำสำหรับนักปกครองท้องถิ่น และแนวทางการยกฐานะของเทศบาลเมืองหัวหินสู่เทศบาลนครหัวหิน" ณ สำนักงานทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งผลที่ได้จากการจัดโครงการดังกล่าว ส่งผลให้นักศึกษาได้เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรมและการเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของนักปกครอง และความเป็นผู้มีจิตสาธารณะ
                   กิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ สามารถนำไปต่อยอดศักยภาพในการเป็นนักปกครองที่ดี และเป็นการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goal (SDGs) ในเป้าหมายที่ 4 การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

# SDG_SSRU
#SSRU #IRDSSRU
#CollegeOfPoliticsandGoverment
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#สถาบันวิจัยและการพัฒนา
#วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook :  https://www.facebook.com/POL.ONLINE.SSRU (หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกล)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/cpg.stda (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73