หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ท่านปรีดา เชื้อผู้ดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ และที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี คุณชนันรัตน์ ชกุลชินสีห์ หัวหน้าสำนักปลัดอบต. และคุณอรุณรัตน์ ดำกุล หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ได้บรรยายสรุปการวางแผนและการจัดทำยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2
ท่านปรีดา เชื้อผู้ดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ และที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี คุณชนันรัตน์ ชกุลชินสีห์ หัวหน้าสำนักปลัดอบต. และคุณอรุณรัตน์ ดำกุล หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ได้บรรยายสรุปการวางแผนและการจัดทำยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2

admin cpg
2022-10-25 09:27:05

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2565 ท่านปรีดา เชื้อผู้ดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ และที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี คุณชนันรัตน์ ชกุลชินสีห์ หัวหน้าสำนักปลัดอบต. และคุณอรุณรัตน์ ดำกุล หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ได้บรรยายสรุปการวางแผนและการจัดทำยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ และยังบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ การจัดการภัยพิบัติ เยี่ยมชมหน่วยงานภายในอบต. รวมถึงยังแนะนำของอร่อย(ฮาลาล)ย่านท่าอิฐ อีกด้วย นอกจากนี้ยังให้นักศึกษาช่วยกันจิตอาสาจัดทำถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วย

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73