หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัยและบริการวิชาการ > ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร. ไวพจน์ กุลาชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เดินทางไปร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร. ไวพจน์ กุลาชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เดินทางไปร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

admin cpg
2022-12-01 11:54:33

ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร. ไวพจน์ กุลาชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เดินทางไปร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd International Conference on Management, Education and Emerging Technology (MEET-22) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Impact of Perceptions of Organizational Politics on Job Burnout and Job Performance among Thai Police Officers” และได้รับรางวัล Best Presentation Awardจากการประชุมในครั้งนี้ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง จึงขอแสดงความยินดีและชื่นชมมายัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร. ไวพจน์  กุลาชัย ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มา ณ โอกาสนี้

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://web.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/ARMYSSRU (รัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73