หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการเมืองฯ ประสานเครือข่าย วันพุธ ที่ ๒๖ ตุลาคม เวลา ๙.oo น. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้บริหารโรงเรียนทั้ง ๓ โรงเรียน (รูปแบบออนไลน์)
วิทยาลัยการเมืองฯ ประสานเครือข่าย วันพุธ ที่ ๒๖ ตุลาคม เวลา ๙.oo น. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้บริหารโรงเรียนทั้ง ๓ โรงเรียน (รูปแบบออนไลน์)

admin cpg
2022-10-26 16:43:57

วิทยาลัยการเมืองฯ ประสานเครือข่าย วันพุธ ที่ ๒๖ ตุลาคม เวลา ๙.oo น. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้บริหารโรงเรียนทั้ง ๓ โรงเรียน (รูปแบบออนไลน์) ได้แก่จังหวัดสมุทรสงคราม โรงเรียนถาวรรนุกูล และ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดนครปฐม โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) พลตำรวจโท ดร. สัณฐาน ชยนนท์ คณบดีวิทยาลัยการเมืองฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดำเนินการในพิธีลงนามดังกล่าว

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://web.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/ARMYSSRU (รัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73