หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขารัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมปรึกษาหารือกับ อาจารย์ดร.สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ์ หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ,อาจารย์สาโรจน์ บุญเสริมวรรณ,อาจารย์ ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร และอาจารย์ ดร.สัณหณัฐ จักรภัทรวงศ์ เรื่องการออกแบบโปสเตอร์ไวนิล
สาขารัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมปรึกษาหารือกับ อาจารย์ดร.สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ์ หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ,อาจารย์สาโรจน์ บุญเสริมวรรณ,อาจารย์ ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร และอาจารย์ ดร.สัณหณัฐ จักรภัทรวงศ์ เรื่องการออกแบบโปสเตอร์ไวนิล

admin cpg
2022-10-27 12:02:03

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ 2565 เวลา 14.00น ทีมประธานสาขารัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมปรึกษาหารือกับ อาจารย์ดร.สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ์ หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ,อาจารย์สาโรจน์ บุญเสริมวรรณ,อาจารย์ ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร และอาจารย์ ดร.สัณหณัฐ จักรภัทรวงศ์ เรื่องการออกแบบโปสเตอร์ไวนิล สำหรับการประชาสัมพันธ์สาขา 

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73