หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียน วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 12 ภาคเรียน 1/2565 รายวิชา การเมืองการปกครองท้องถิ่น บรรยายโดย ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ ณ ห้อง 2932 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บรรยากาศการเรียน วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 12 ภาคเรียน 1/2565 รายวิชา การเมืองการปกครองท้องถิ่น บรรยายโดย ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ ณ ห้อง 2932 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin cpg
2022-10-30 17:43:50

บรรยากาศการเรียน วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 12 ภาคเรียน 1/2565 รายวิชา การเมืองการปกครองท้องถิ่น บรรยายโดย ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ ณ ห้อง 2932 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://web.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/ARMYSSRU (รัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73