หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัยและบริการวิชาการ > ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้รับเชิญเป็น keynote speaker ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6th International Conference on Management Education and Emerging Technology
ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้รับเชิญเป็น keynote speaker ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6th International Conference on Management Education and Emerging Technology

admin cpg
2024-01-03 14:50:00เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้รับเชิญเป็น keynote speaker ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6th International Conference on Management Education and Emerging Technology. ในหัวข้อเรื่อง  "The Transparency Imperative: Unveiling the 'Black Box' of AI in Public Decision-Making."

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/cpg.stda (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73