หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยนายพงศ์ก้องศักดิ์ เพชรอาวุธ ประธานชมรม CPG ปกครองอาสาพัฒนาสังคม รวมทั้งคณะกรรมการชมรมและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ.ศูนย์เรียนรู้บ้านศาลาดิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยนายพงศ์ก้องศักดิ์ เพชรอาวุธ ประธานชมรม CPG ปกครองอาสาพัฒนาสังคม รวมทั้งคณะกรรมการชมรมและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ.ศูนย์เรียนรู้บ้านศาลาดิน

admin cpg
2024-03-03 20:51:32

วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 9.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยนายพงศ์ก้องศักดิ์ เพชรอาวุธ ประธานชมรม CPG ปกครองอาสาพัฒนาสังคม รวมทั้งคณะกรรมการชมรมและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ.ศูนย์เรียนรู้บ้านศาลาดิน ตำบล มหาสวัสดิ์ อำเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณ วันชัย สวัสดิ์แดง ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านศาลาดิน เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://web.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://web.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/ARMYSSRU (รัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73