หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > เปลี่ยนแปลงกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง (ส่วนกลาง) จากเดิม วันจันทร์ ที่ ๑๘ กรกฎาคม เป็น วันเสาร์ ที่ ๙ กรกฎาคม เวลา ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมสุนันทานุสรณ์ หมายเหตุ นักศึกษายื่นผลตรวจ ATK
เปลี่ยนแปลงกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง (ส่วนกลาง) จากเดิม วันจันทร์ ที่ ๑๘ กรกฎาคม เป็น วันเสาร์ ที่ ๙ กรกฎาคม เวลา ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมสุนันทานุสรณ์ หมายเหตุ นักศึกษายื่นผลตรวจ ATK

admin cpg
2022-07-03 09:22:13

ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง (ส่วนกลาง) 

จากเดิม วันจันทร์ ที่  ๑๘ กรกฎาคม 

เป็น วันเสาร์ ที่ ๙ กรกฎาคม เวลา ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมสุนันทานุสรณ์

หมายเหตุ นักศึกษายื่นผลตรวจ ATK การเข้าร่วมกิจกรรม ณ จุดลงทะเบียน

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73