หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวปริญญาโทและปริญญาเอก > วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ประธานหลักสูตรฯ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก) ประจำปี 2565
วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ประธานหลักสูตรฯ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก) ประจำปี 2565

admin cpg
2022-12-01 15:43:06

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ประธานหลักสูตรฯ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก) ประจำปี 2565 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง สิ่งที่ต้องรู้ในการเรียนปริญญาโท และปริญญาเอก จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73