หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ได้จัดการประชุมบุคลากร เพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ได้จัดการประชุมบุคลากร เพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

admin cpg
2021-11-14 10:22:18

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ได้จัดการประชุมบุคลากร เพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครองเป็นประธานในการประชุม ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตรวจโท ดร.ไวพจน์ กุลาชัย รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ ดร.มนทกานติ์ รอดคล้าย รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการวิทยาลัยการเมืองและการปกครองเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://web.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/ARMYSSRU (รัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73