หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวปริญญาโทและปริญญาเอก > ขอแสดงความยินดีกับ พระครู วราศักดิ์ เรือนสอน นักศึกษารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการและการปกครอง รุ่น 8 เนื่องในโอกาสผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 37 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอแสดงความยินดีกับ พระครู วราศักดิ์ เรือนสอน นักศึกษารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการและการปกครอง รุ่น 8 เนื่องในโอกาสผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 37 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin cpg
2023-08-04 09:49:26

ขอแสดงความยินดีกับ พระครู วราศักดิ์  เรือนสอน นักศึกษารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการและการปกครอง รุ่น 8 เนื่องในโอกาสผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 37 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

1. ผศ.ดร.วิจิตรา  ศรีสอน ประธานกรรมการสอบ

2. ผศ.พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน  ชยนนท์ กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

3. รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะระเบียบวิธีวิจัย และ/หรือสถิติ

4. รศ.ดร.รวิภา ธรรมโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน

5. รศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ กรรมการและเลขานุการ

ที่ช่วยให้ข้อเสนอแนะให้กับนักศึกษา เพื่อให้วิทยานิพนธ์ของนักศึกษามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/cpg.stda (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73