หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > นิติศาสตร์สวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษปริญญาตรีใบที่ 2 รุ่นที่3 ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566 ในช่องทาง https://admission.ssru.ac.th
นิติศาสตร์สวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษปริญญาตรีใบที่ 2 รุ่นที่3 ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566 ในช่องทาง https://admission.ssru.ac.th

admin cpg
2023-01-05 18:05:37

นิติศาสตร์สวนสุนันทา  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษปริญญาตรีใบที่ 2 รุ่นที่3 ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566 ในช่องทาง https://admission.ssru.ac.th ทั้งนี้เมื่อสมัครในระบบแล้ว รบกวนผู้สมัครกรอกข้อมูลใน Google from ไว้เพิ่มเติม

https://docs.google.com/.../1_Fe8QtBw9_z9j-l0oIs.../edit

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://web.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/ARMYSSRU (รัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73