หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวปริญญาโทและปริญญาเอก > วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต เป็นประธานจัดโครงการการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี
วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต เป็นประธานจัดโครงการการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี

admin cpg
2024-02-05 17:17:50

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต เป็นประธานจัดโครงการการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  แสวงดี เป็นวิทยากร ณ ห้อง 4222 ชั้น 2 อาคาร 42 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://web.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://web.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/ARMYSSRU (รัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73