หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > ประกาศ** วิทยาลัยการเมืองและการปกครองเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกองทัพบก ภาคเรียนที่ 2/2564 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2564
ประกาศ** วิทยาลัยการเมืองและการปกครองเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกองทัพบก ภาคเรียนที่ 2/2564 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2564

admin cpg
2021-10-12 14:02:56


**ประกาศ** วิทยาลัยการเมืองและการปกครองเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกองทัพบก ภาคเรียนที่ 2/2564 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (ขยายเวลาถึง 30 ตุลาคม 2564)

ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-1601571 คุณมด (ในเวลาราชการ) หรือที่ลิงก์เพิ่มเติม>>>>>https://www.facebook.com/ARMYSSRU

-----------------------------------------------

ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ

Website : http://cpg.ssru.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)

Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)

Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)

Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)

Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)

Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)

Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)

Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government

E-mailssru : CPG@ssru.ac.th

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515

สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73