หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง นำโดย อาจารย์ ดร. สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ์ หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง นำทีมคณาจารย์ประจำสาขา ดำเนินการจัดแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ปี 65
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง นำโดย อาจารย์ ดร. สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ์ หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง นำทีมคณาจารย์ประจำสาขา ดำเนินการจัดแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ปี 65

admin cpg
2021-10-05 10:45:47

4 ตุลาคม 2564  สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง นำโดย อาจารย์ ดร. สืบสวัสดิ์  วุฒิวรดิษฐ์  หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง นำทีมคณาจารย์ประจำสาขา ประกอบด้วย อาจารย์ ดร. สัณหณัฐ จักรภัทรวงศ์  อาจารย์ ดร. กีรติวรรณ กัลยาณมิตร และเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาระนอง คุณพงษ์ศักดิ์ รุ่งสง ได้ดำเนินการจัดแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปี การศึกษา 2565 ณ โรงเรียนกะเปอร์วิทยา จังหวัดระนอง ผ่านระบบออนไลน์

-----------------------------------------------

ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/ARMYSSRU (รัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73