หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น. ณ.ห้องประชุมปฏิบัติการฯ ชั้น 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เป็นประธานการประชุมในการมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม
วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น. ณ.ห้องประชุมปฏิบัติการฯ ชั้น 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เป็นประธานการประชุมในการมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม

admin cpg
2024-02-07 13:49:31

วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น. ณ.ห้องประชุมปฏิบัติการฯ ชั้น 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เป็นประธานการประชุมในการมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษา ของศูนย์การศึกษา โดยมีนาย ณัฐนนท์ พรมมาศ นายกสโมสรนักศึกษาพร้อมด้วยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/cpg.stda (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73