หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 5กุมภาพันธ์ 267 นางอัญชัญ จงเจริญ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สังกัดวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ร่วมจัดบูธกิจกรรมแนวแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนสวีวิทยา อ.สวี จ.ชุมพร
วันที่ 5กุมภาพันธ์ 267 นางอัญชัญ จงเจริญ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สังกัดวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ร่วมจัดบูธกิจกรรมแนวแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนสวีวิทยา อ.สวี จ.ชุมพร

admin cpg
2024-02-07 14:33:22

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นางอัญชัญ จงเจริญ  ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สังกัดวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  และศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  ร่วมจัดบูธกิจกรรมแนวแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ณ  โรงเรียนสวีวิทยา  อ.สวี  จ.ชุมพร

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/cpg.stda (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73