หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โครงการนิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) สำหรับบุคคลทั่วไปของวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ได้รับรองจากสภาทนายความใน พระบรมราชูปถัมภ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โครงการนิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) สำหรับบุคคลทั่วไปของวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ได้รับรองจากสภาทนายความใน พระบรมราชูปถัมภ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษา

admin cpg
2022-04-07 08:35:07

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โครงการนิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) สำหรับบุคคลทั่วไปของวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ได้รับรองจากสภาทนายความใน พระบรมราชูปถัมภ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นผู้เข้าอบรมวิชาว่าความ ของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73