หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานของนักศึกษาแขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ ในการประชุมครั้งนี้ให้นักศึกษาลำดับความสำคัญของสถานที่ฝึกงาน 3 ลำดับตามที่นักศึกษาได้สำรวจและตัดสินใจแล้วโดยคณาจารย์และนักศึกษาช่วยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเฟ้นหาสถานที่
การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานของนักศึกษาแขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ ในการประชุมครั้งนี้ให้นักศึกษาลำดับความสำคัญของสถานที่ฝึกงาน 3 ลำดับตามที่นักศึกษาได้สำรวจและตัดสินใจแล้วโดยคณาจารย์และนักศึกษาช่วยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเฟ้นหาสถานที่

admin cpg
2022-04-07 10:58:13

การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานของนักศึกษาแขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ ในการประชุมครั้งนี้ให้นักศึกษาลำดับความสำคัญของสถานที่ฝึกงาน 3 ลำดับตามที่นักศึกษาได้สำรวจและตัดสินใจแล้วโดยคณาจารย์และนักศึกษาช่วยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเฟ้นหาสถานที่ฝึกงานที่เหมาะสมที่สุดกับนักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึกงานในภาคการศึกษาถัดไป

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73