หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > วิทยาลัยการเมืองและการปกครองขอแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยการเมืองและการปกครองขอแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

admin cpg
2021-11-07 14:43:13

วิทยาลัยการเมืองและการปกครองขอแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้

1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  อัตราค่าธรรมเนียม 14,000 บาท

2. สาขาวิชานิติศาสตร์ อัตราค่าธรรมเนียม 14,000 บาท

3. สาขาวิชารัฐศาสตร์ อัตราค่าธรรมเนียม 15,000 บาท

4. สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ อัตราค่าธรรมเนียม 25,000 บาท

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://web.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/ARMYSSRU (รัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73