หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีความประสงค์จะขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีความประสงค์จะขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา

admin cpg
2021-11-07 14:47:05


ตามที่สำนักงานวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ได้ปิดทำการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีความประสงค์จะขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา สามารถติดต่อขอรับได้ที่คุณอรรถสิทธิ์ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 (กรุงเทพมหานคร) ได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 พฤศจิกายน 2564 และตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไปนักศึกษาสามารถรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่สำนักงานวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง อาคาร 37 ชั้น 4 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่เพจฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง (แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพ

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://web.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/ARMYSSRU (รัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73