หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > วิทยาลัยการเมืองและการปกครองเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota)
วิทยาลัยการเมืองและการปกครองเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota)

admin cpg
2023-01-08 09:54:04

วิทยาลัยการเมืองและการปกครองเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota) 

- หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

-- หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

--- แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

--- แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

-- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

--- แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น

----แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน

-- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

-- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ

-- เลือกห้องเรียนได้ทุกหลักสูตร

--- ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร

--- ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่

เว็บไซต์ www.cpg.ssru.ac.th

Facebook

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทรศัพท์

02-160-1571-73

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

รหัสไปรษณีย์ 10300

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73