หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัยและบริการวิชาการ > วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการเพื่อยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการเพื่อยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

admin cpg
2024-05-13 16:16:30

               

               เมื่อวันที่ 3 - 5 เมษายน พ.ศ. 2567 วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์ ผศ.ดร.มาธินี คงสถิตย์ อาจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ ชาวบ้านโพธิ์ นายวัชรากร เฉลยปราชญ์ และนายอิทธิเชษฐ์ กาฬสุวรรณ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการเพื่อยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานรากในจังหวัดนครปฐม กิจกรรมย่อย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ในระดับตำบลพื้นที่ ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ซึ่งผลที่ได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวคือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในท้องถิ่นและการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ การส่งเสริมการตลาดและการออกแบบผลิตภัณฑ์ในชุมชน และคนในชุมชนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น
             กิจกรรมดังกล่าวเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้กับครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย และเครื่องมือในการช่วยเหลือ ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้เพื่อแก้ปัญหาความยากจน รวมถึงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการตลาดและช่องทางการตลาดสมัยใหม่ ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาบ้านคลองนกกระทุง จังหวัดนครปฐม โดยได้รับเกียรติจากคุณสุกัญญา แข่งขัน และคุณเกศแก้ว จอมแก้ว เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goal (SDGs) ในเป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่  และ เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน และการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน

#SDG_SSRU
#SSRU #IRDSSRU
#CollegeOfPoliticsandGoverment
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#สถาบันวิจัยและการพัฒนา
#วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

-----------------------------------------------

ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ

Website : http://cpg.ssru.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)

Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)

Facebook :  https://www.facebook.com/POL.ONLINE.SSRU (หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกล)

Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)

Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)

Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)

Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)

Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)

Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)

Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)

Facebook : https://www.facebook.com/cpg.stda (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)

Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government

E-mailssru : CPG@ssru.ac.th

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515

สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73