หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัยและบริการวิชาการ > ขอเชิญคณาจารย์ประจำเข้าร่วม โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์บทความร่วมกับมหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับ 1 - 1500 (QS Ranking) ในฐานข้อมูล Scopus และ SJR Quartile 1 – 4 ในวันที่ 26 - 28 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว
ขอเชิญคณาจารย์ประจำเข้าร่วม โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์บทความร่วมกับมหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับ 1 - 1500 (QS Ranking) ในฐานข้อมูล Scopus และ SJR Quartile 1 – 4 ในวันที่ 26 - 28 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว

admin cpg
2024-04-08 14:13:17

.

ขอเชิญคณาจารย์ประจำเข้าร่วม โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์บทความร่วมกับมหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับ 1 - 1500 (QS Ranking) ในฐานข้อมูล Scopus และ SJR Quartile  1 – 4 ในวันที่ 26 - 28 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ร.ต.อ. ดร. สุธรรม เชื้อประกอบกิจ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

????อาจารย์ท่านใดที่สนใจสามารถลงทะเบียนตามลิ้งด้านล่าง หรือจะสแกน QR Code 

https://forms.gle/LaTXjYEuRAmJJwAf6

????หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่

081-939-1094

ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

-----------------------------------------------

ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ

Website : http://cpg.ssru.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)

Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)

Facebook :  https://www.facebook.com/POL.ONLINE.SSRU (หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกล)

Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)

Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)

Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)

Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)

Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)

Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)

Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)

Facebook : https://www.facebook.com/cpg.stda (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)

Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government

E-mailssru : CPG@ssru.ac.th

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515

สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73