หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > ฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีกิจการนักศึกษา ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ ผู้แทนอาจารย์ รวมถึงตัวแทนสโมสรนักศึกษา นางสาว นวรัตน์ ดนตรี นายกสโมสรนักศึกษาและผู้แทนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ”เตะบอลส่งน้องเรียนกับทีมบุคลากรมหาวิทยาลัย
ฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีกิจการนักศึกษา ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ ผู้แทนอาจารย์ รวมถึงตัวแทนสโมสรนักศึกษา นางสาว นวรัตน์ ดนตรี นายกสโมสรนักศึกษาและผู้แทนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ”เตะบอลส่งน้องเรียนกับทีมบุคลากรมหาวิทยาลัย

admin cpg
2022-05-08 09:58:36

วันที่ 7 พฤษภาคม เวลา 17.00 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำโดย ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีกิจการนักศึกษา ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ ผู้แทนอาจารย์ รวมถึงตัวแทนสโมสรนักศึกษา นางสาว นวรัตน์ ดนตรี นายกสโมสรนักศึกษาและผู้แทนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ”เตะบอลส่งน้องเรียนกับ ทีมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ทีมสำนักงานปลัดกระทรวง อว  IMANE FUTSAL CENTER โดยทีมของวิทยาลัยการเมืองและการปกครองได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73