หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต พร้อมผู้แทนคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นบัณฑิตต้นแบบ
วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต พร้อมผู้แทนคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นบัณฑิตต้นแบบ

admin cpg
2023-08-08 13:11:30

วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต พร้อมผู้แทนคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นบัณฑิตต้นแบบ  ในการฝึกซ้อมให้แก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566 ให้กับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563-2564 ณ ชั้น 3-4 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา กองพัฒนานักศึกษา

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/cpg.stda (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73