หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน (เข็ม 1) โดยเป็นรอบเพิ่มเติมจากการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย สิ้นสุดเมื่อ 3 สิงหาคม 2564
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน (เข็ม 1) โดยเป็นรอบเพิ่มเติมจากการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย สิ้นสุดเมื่อ 3 สิงหาคม 2564

admin cpg
2021-10-08 11:13:50

ขอประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน (เข็ม 1) โดยเป็นรอบเพิ่มเติมจากการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย สิ้นสุดเมื่อ 3 สิงหาคม 2564 (ยกเว้น ศูนย์การศึกษา อุดรฯ ศูนย์การศึกษา ระนอง) สามารถลงทะเบียนได้ที่>>>>> https://forms.gle/KVELkKrZfVt33vPp7 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากมีกำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีนจะประชาสัมพันธ์ต่อไป

-----------------------------------------------

ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/ARMYSSRU (รัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73