หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ ขอขอบพระคุณ พ.ต.อ.ดร.สราวุธ จิตต์ระเบียบ รอง.ผบก.จราจรกลาง ให้เกียรติบรรยายพิเศษในรายวิชาสัมมนาทางการบริหารงานตำรวจ ซึ่งเป็นรายวิชาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมี ผศ.ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล เป็นอาจารย์ผู้สอน
สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ ขอขอบพระคุณ พ.ต.อ.ดร.สราวุธ จิตต์ระเบียบ รอง.ผบก.จราจรกลาง ให้เกียรติบรรยายพิเศษในรายวิชาสัมมนาทางการบริหารงานตำรวจ ซึ่งเป็นรายวิชาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมี ผศ.ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล เป็นอาจารย์ผู้สอน

admin cpg
2021-10-08 11:38:41

สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ ขอขอบพระคุณ พ.ต.อ.ดร.สราวุธ จิตต์ระเบียบ รอง.ผบก.จราจรกลาง ให้เกียรติบรรยายพิเศษในรายวิชาสัมมนาทางการบริหารงานตำรวจ ซึ่งเป็นรายวิชาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมี ผศ.ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล เป็นอาจารย์ผู้สอน

-----------------------------------------------

ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/ARMYSSRU (รัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73