หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัยและบริการวิชาการ > ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

admin cpg
2023-01-10 13:29:39

ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

 ในวันเสาร์ ที่ 14  มกราคม  พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว (ตึก 31 ชั้น 5) มหาวิทยลัยราชภัฏสวนสุนันทา

✅ผู้เข้าร่วมจะได้รับประกาศนียบัตรหลังจากอบรมครบตามเวลาที่กำหนด

▶️ท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้ที่  QR Code หรือที่ลิงก์ https://forms.gle/NiiERX4qFPYW81qE9 

ภายในวันที่ 12 มกราคม 2566 นี้

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73