หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นำโดย ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร หัวหน้าแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กำหนดจัดโครงการเสวนาทางวิชาการ “ทิศทางเศรษฐกิจและการเมืองโลก ท่ามกลางวิกฤตการณ์ความขัดแย้ง”
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นำโดย ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร หัวหน้าแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กำหนดจัดโครงการเสวนาทางวิชาการ “ทิศทางเศรษฐกิจและการเมืองโลก ท่ามกลางวิกฤตการณ์ความขัดแย้ง”

admin cpg
2024-06-09 09:40:52

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นำโดย ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร หัวหน้าแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กำหนดจัดโครงการเสวนาทางวิชาการ “ทิศทางเศรษฐกิจและการเมืองโลก ท่ามกลางวิกฤตการณ์ความขัดแย้ง” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เชิงวิชาการ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และผู้เข้าร่วมฟังการเสวนา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ คณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่

1. ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม (ผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางศึกษาและโลกมุสลิม) รองอธิการฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกริก

บรรยายในหัวข้อ “ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และผลกระทบต่อประเทศไทย”

2. คุณสมฤดี พู่พรอเนก รองอธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ บรรยายในหัวข้อ “ความขัดแย้งยูเครน-รัสเซีย และผลกระทบต่อประเทศไทย”

3. คุณนพพร อัจฉริยวนิช (อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำฟินแลนด์และเอสโตเนีย)

อาจารย์ประจำแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายในหัวข้อ “ความขัดแย้งอเมริกา - จีน และผลกระทบต่อประเทศไทย”

การจัดโครงการดังกล่าวจะทำให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ และได้รับประสบการณ์นอกห้องเรียน ซึ่งจะทำให้สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญประการหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นในการเรียน ให้นักศึกษา อันนำไปสู่การพัฒนานักศึกษาแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสู่ความเป็นเอตทัคคะ ที่มีอัตลักษณ์สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ “ให้การศึกษา” (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goal (SDGs) ในเป้าหมายที่ 4 การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook :  https://www.facebook.com/POL.ONLINE.SSRU (หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกล)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/cpg.stda (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73