หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยหัวหน้าสาขารัฐศาสตร์ ดร.สืบสวัสดิ์ และคณาจารย์ในสาขารัฐศาสตร์ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 3
สาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยหัวหน้าสาขารัฐศาสตร์ ดร.สืบสวัสดิ์ และคณาจารย์ในสาขารัฐศาสตร์ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 3

admin cpg
2021-09-09 09:53:21


วันจันทร์ที่ 6 กันยายน สาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยหัวหน้าสาขารัฐศาสตร์ ดร.สืบสวัสดิ์ และคณาจารย์ในสาขารัฐศาสตร์ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 

-----------------------------------------------

ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ

Website : http://cpg.ssru.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)

Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)

Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)

Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)

Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)

Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)

Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)

Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government

E-mailssru : CPG@ssru.ac.th

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515

สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73