หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > สำหรับ TCAS-65 น้องๆที่สนใจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1 (portfolio) ระดับปริญญาตรี
สำหรับ TCAS-65 น้องๆที่สนใจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1 (portfolio) ระดับปริญญาตรี

admin cpg
2021-11-10 16:45:56

ห้ามพลาด !! สำหรับ TCAS-65

น้องๆที่สนใจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1 (portfolio) ระดับปริญญาตรี

ทั้ง 2 แขนงวิชา การเมืองการปกครองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565

ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://web.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/ARMYSSRU (รัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73