หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวปริญญาโทและปริญญาเอก > ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัลยกร ลาภเดโช นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 06 เนื่องในโอกาสได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ผลการประเมินค่าระดับคะแนนของวิทยานิพนธ์ อยู่ในระดับดี (Good)
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัลยกร ลาภเดโช นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 06 เนื่องในโอกาสได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ผลการประเมินค่าระดับคะแนนของวิทยานิพนธ์ อยู่ในระดับดี (Good)

admin cpg
2022-12-01 15:41:54

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัลยกร ลาภเดโช นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 06 เนื่องในโอกาสได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ผลการประเมินค่าระดับคะแนนของวิทยานิพนธ์ อยู่ในระดับดี (Good) โดยจัดการสอบ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 37 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี  ประธานกรรมการสอบ

2. ศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์  สุขสำราญ กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน

4. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ กรรมการและเลขานุการ

ที่ช่วยให้ข้อเสนอแนะให้กับนักศึกษา

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73