หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการประกวดคลิปกฏหมายจราจรและความปลอดภัยทางถนน
โครงการประกวดคลิปกฏหมายจราจรและความปลอดภัยทางถนน

admin cpg
2022-04-11 15:02:22


โครงการ “ประกวดคลิปกฎหมายจราจรและความปลอดภัยทางถนน”จัดโดย วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้การสนับสนุนงบวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ลิงก์เข้าร่วมสมัครและส่งผลงาน

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeg2xux.../viewform

ลิงก์เข้าร่วม โอเพนแชท เพื่อติดตามข่าวสารในการประกวดคลิป

https://line.me/.../8QlkWJADDcvIfuVPuqwcy7EKlN6DhpmOmaObl...

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

อาจารย์ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์ โทร 087-9526299

ผศ.พ.ต.ท.ดร. ไวพจน์ กุลาชัย โทร 081-9391094

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://web.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/ARMYSSRU (รัฐศาสตร์กองทัพบก วิทยาลัยการเมืองและการปกครองสวนสุนันทา)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73