หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำโดยผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Soft Skills โดยใช้ทักษะวิศวกรสังคม ให้แก่นักศึกษา โดยกองพัฒนานักศึกษา ณ.อาคารสุขภาพและกีฬา
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำโดยผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Soft Skills โดยใช้ทักษะวิศวกรสังคม ให้แก่นักศึกษา โดยกองพัฒนานักศึกษา ณ.อาคารสุขภาพและกีฬา

admin cpg
2022-05-11 15:21:10

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำโดยผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Soft Skills โดยใช้ทักษะวิศวกรสังคม ให้แก่นักศึกษา โดยกองพัฒนานักศึกษา ณ.อาคารสุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น ๔

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/SMOCPG  (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73