หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทนิชา โชติพิทยานนท์ ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาเรือนจำสุขภาวะและการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ในทัณฑสถานหญิงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทนิชา โชติพิทยานนท์ ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาเรือนจำสุขภาวะและการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ในทัณฑสถานหญิงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

admin cpg
2024-06-11 18:49:20

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทนิชา โชติพิทยานนท์ ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาเรือนจำสุขภาวะและการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ในทัณฑสถานหญิงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาวิเคราะห์ประวัติ ความเป็นมา สภาพการณ์ปัจจุบัน หลักเกณฑ์ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเรือนจำสุขภาวะและการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและข้อจำกัดของการขับเคลื่อนเรือนจำสุขภาวะและการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนาเรือนจำสุขภาวะและการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ในทัณฑสถานหญิงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง จังหวัดปทุมธานี

การวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาเรือนจำสุขภาวะและการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ในทัณฑสถานหญิงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” สามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงมีสุขภาวะที่เหมาะสมและมีความพร้อมก่อนปล่อยตัวให้กลับตนเป็นพลเมืองดีและสามารถปรับสภาพชีวิตกลับคืนสู่ชีวิตปกติในนสังคมภายนอกได้ และสามารถนำไปกำหนดนโยบาย ในการพัฒนาเรือนจำสุขภาวะและการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ในทัณฑสถานหญิงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้อง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goal (SDGs) ในเป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook :  https://www.facebook.com/POL.ONLINE.SSRU (หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกล)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/cpg.stda (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73