หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง กำหนดจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ประจำปี 2567
ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง กำหนดจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ประจำปี 2567

admin cpg
2024-06-11 18:25:03

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง กำหนดจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ประจำปี 2567 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมและส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีความประพฤติดีงาม เป็นพลเมืองดีมีจิตอาสา ปรารถนาที่จะร่วมมีส่วนช่วยเหลือสังคม พัฒนาสังคมสร้างประโยชน์สุข โดยการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาแก่ตนและสังคม สะท้อนถึงความเป็นผู้มีคุณธรรม ศีลธรรมและจรรยาบรรณหรือคุณลักษณะของบัณฑิตอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ส่งผลประโยชน์ให้นักศึกษาสามารถอยู่ในสังคมส่วนร่วม ใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยและเป็นที่ยอมรับในสังคมยุคดิจิทัล รวมถึงการประกอบอาชีพของนักศึกษาในอนาคต ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี ทรัพย์ประสพโชค รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ  ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ณ บ้านอิ่มบุญ โฮมสเตย์ จังหวัดนครนายก

ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าว จะส่งผลให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับภาวะผู้นำ ได้รู้จักเกี่ยวกับวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามากขึ้น วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้นักศึกษาที่มีความสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ และนักศึกษาในหมู่คณะเกิดความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goal (SDGs) ในเป้าหมายที่ 4 การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

-----------------------------------------------
ติดตาม วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ในช่องทางอื่นๆ
Website : http://cpg.ssru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cpgssru2023 (วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
Facebook : https://www.facebook.com/LocalGovernmentSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น)
Facebook :  https://www.facebook.com/POL.ONLINE.SSRU (หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกล)
Facebook : https://www.facebook.com/PublicAdSSRU/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
Facebook : https://www.facebook.com/SSRU.PPM/ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน)
Facebook : https://www.facebook.com/pla.ssru (สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
Facebook : https://www.facebook.com/NITISSRU (สาขาวิชานิติศาสตร์)
Facebook : https://www.facebook.com/AdministrationcPG (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/CPG.edu (ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/finace.cpg (ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Facebook : https://www.facebook.com/cpg.stda (กิจการนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง)
Instagram : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง College of Politics and Government
E-mailssru : CPG@ssru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์: 02-160-1557, 064-827-8515
สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-1601571-73